EESTI ARENGU HOIU-LAENUÜHISTU KLIENDIANDMETE TOOTLEMISE PÕHIMÕTTED

Kehtivad alates 25.05.2018

1. Mõisted ja üldsätted

1.1. Klient käesolevate Kliendiandmete töötlemise põhimõtete (Põhimõtted) tähenduses on füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud soovi Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu (HLÜ)teenuse kasutamiseks või kes kasutab või on kasutanud HLÜ teenust või kes on muul viisil seotud HLÜpoolt osutatava teenusega.

1.2. Kliendiandmed on igasugune teave, mis on HLÜ-l Kliendi kohta teada.

1.3. Töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kogumine, säilitamine, kasutamine ja edastamine.

1.4. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilisest isikust Kliendi kohta.

1.5. Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Klient ise, HLUÜ ega HLÜ töötaja ning kes määrab üksi või koos teise isikuga kindlaks Kliendiandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1.6. Astudes kliendisuhtesse HLÜ-ga või avaldades tahet kliendisuhtesse astuda, nõustub Klient oma Kliendiandmete Töötlemisega käesolevates Põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.

2. Üldpõhimõtted

2.1. Kliendiandmete Töötlemine HLÜ-s toimub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 2016/679 (Andmekaitse määrus), isikuandmete kaitse seaduses, muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates Põhimõtetes sätestatud nõuete kohaselt. Kliendiandmete Töötlemise tingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes ning muudes HLÜ teenustega seotud dokumentides.

2.2. HLÜ ja tema töötajad on tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud töö-või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma Kliendiandmeid konfidentsiaalsena tähtajatult ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. HLÜ lubab ligipääsu Kliendiandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele. Töötajal on õigus töödelda Kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks.

2.3. HLÜ kasutab Kliendiandmete Töötlemisel volitatud töötlejaid, millisel juhul tagab HLÜ, et sellised andmetöötlejad Töötlevad Kliendiandmeid üksnes HLÜ juhiste kohaselt ning kooskõlas andmekaitse nõuetega.

3. HLÜ poolt töödeldavad Kliendiandmete liigid, Töötlemise eesmärgid ja Töötlemise õiguslikud alused

3.1. HLÜ kogub Kliendiandmeid peamiselt Kliendilt endalt (nt taotlustelt, avaldustelt, kliendisuhtluse käigus) ning Kliendi poolt teenuste kasutamise käigus (nt hoiuse –ja laenulepingute täitmine).

3.2. HLÜ saab Kliendiandmeid ka Kolmandatelt isikutelt, näiteks:

3.2.1. avalikest ja eraõiguslikest registritest (nt rahvastikuregistrist, kinnistusraamatust, väärtpaberite keskregistrist, äriregistrist, CrediitinfoEesti AS). HLÜ kasutab neid andmeid peamiselt Kliendiandmete kontrollimiseks ja täpsustamiseks ning ka Kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks;

3.2.2. maakleritelt ja muudelt äripartneritelt, kui Klient on selleks meie äripartnerile nõusoleku andnud või on andmete edastamine lubatud õigusaktidega. HLÜ kasutab neid andmeid peamiselt Klientidele teenuseosutamise võimaldamiseks.

3.3. HLÜ Töötleb Kliendiandmeid nii õigusaktidest (riigisisesed seadused, järelevalve juhendid, määrused kui ka Euroopa Liidu õigusaktid) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks, Kliendiga sõlmitudlepingu täitmiseks ning lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, näiteks Kliendi poolt esitatud taotluse menetlemiseks, Kliendi nõusoleku alusel kui ka HLÜ enda õigustatud huvide kaitseks.

3.4. HLÜ õigustatud huvid väljenduvad nii enda äritegevuse edendamises Klientidele paremate teenuste ja toodete pakkumisel, oma toodete arendamises, andme-ja infoturbe tagamises kui ka õigusaktides sätestatud üldiste juriidiliste kohustuste täitmises.

3.5. Kliendiandmete Töötlemisel nõusoleku alusel küsib HLÜ Kliendi nõusolekut näiteks vastavatel avaldustel ja taotlustel ning võimaldab Kliendil anda oma nõusolek vabatahtlikult.

3.6. Järgnevalt on välja toodud loetelu Kliendiandmete liikidest, peamistest eesmärkidest, milleks HLÜ Kliendiandmeid Töötleb ning Töötlemise õiguslikest alustest:

Kliendiandmete liigid Andmetöötluse eesmärgid Töötlemise alus
Isiklikud andmed (nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendav dokument) Isikusamasuse tuvastamine rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise
seadusest tulenev kohustus
Kontaktandmed (telefon, e-post, aadress, suhtluskeel) Kliendiga suhtlemine Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine, lepingu sõlmimise ettevalmistamine, nõusolek/õigustatud huvi sarnaste teenuste turustamiseks
Maksuresidentsuse andmed (elukohariik, maksukohustuslase identifitseerimisnumber, kodakondsus) Maksualase teabe kogumine ja raporteerimine Maksualase teabevahetuse seadusest tulenev kohustus
Andmed perekonna ja tegevusala kohta (perekonnaseis, ülalpeetavate arv, amet, haridus, töökoht) Kliendi krediidivõimelisuse hindamine Krediidiandjate ja-vahendajate seadusest tulenev kohustus ning õigustatud huvi krediidivõimelisuse hindamise nõuete täitmisel (võlaõigusseadus, finantsinspektsiooni juhend)
Finantsandmed (prognoositud laekumised, sissetulekud, kohustused, tagatise andmed, varasem maksekäitumine, võlgnevused jne) Kliendi krediidivõimelisuse hindamine ja pakutava teenuse sobivuse hindamine Krediidiandjate ja-vahendajate seadusesttulenev kohustus ning õigustatud huvi krediidivõimelisuse hindamise nõuete täitmisel (võlaõigusseadus, finantsinspektsiooni juhend)
Andmed Kliendi usaldusväärsuse ja vara päritolu kohta (andmed maksekäitumise kohta, töökoha andmed, tegelikud kasusaajad, sissetulekute allikad jne) Hoolsusmeetmete rakendamine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev kohustus
Andmed Kliendi segmendi kohta (näiteks vanus) Kampaaniate korraldamine Õigustatud huvi äritegevuse edendamiseks ja Kliendilesobiva pakkumise tegemiseks
Seadusest tuleneva kohustuste täitmisel saadud andmed (uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, kohtutäituri päringutest ja nõuetest tulenevad andmed) Koostöö järelevalve-ja muude avaliku sektori asutustega Erinevatest seadustest

 

3.7. Lisaks punktis 3.6 väljatoodud eesmärkidele Töötleb HLÜ Kliendiandmeid ka järgmistel eesmärkidel:

3.7.1. Kliendisuhte haldamine, Kliendi poolt esitatud andmete kontrollimine ning vajadusel nende andmete parandamine või täiendamine, toodetele ja teenustele ligipääsu võimaldamine. Töötlemine toimub lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks;

3.7.2. HLÜõiguste teostamine seoses õiguslike nõuetega, nende tõendamisega ja kaitsmisega kohtus või kohtuväliselt ning võlgade menetlemine. Töötlemine toimub HLÜ õigustatud huvi alusel ning lepingu täitmiseks;

3.7.3. Töötlemine toimub lepingutetäitmiseks;

3.7.4. Töötlemine toimub erinevates õigusaktides, sh krediidiasutuste seaduses, Finantsinspektsiooni juhendites ja krediidiandjate ja –vahendajate seaduses sätestatud juriidilise kohustuse täitmiseks ning HLÜ õigustatud huvi alusel;

3.7.5. kliendikaebuste menetlemine. Töötlemine toimub erinevates õigusaktides, sh, krediidiandjate ja -vahendajate seaduses, krediidiasutuste seaduses ja Finantsinspektsiooni juhendis sätestatud juriidilise kohustuse täitmiseks;

3.7.6. tarbijaküsitluste läbiviimine, tarbijaharjumusteuurimine. Töötlemine toimub HLÜ õigustatud huvi alusel, saamaks klientide tagasisidet ja hinnangut nende rahulolu kohta HLÜ pakutavate teenuste osas ning arendada seeläbi olemasolevaid ja uusi teenuseid.

4. Kliendiandmete edastamine

4.1. HLÜ-l on õigus edastada Kliendiandmeid (välja arvatud Isikuandmete eriliike) järgmistele Kolmandatele isikutele ja Klient ei loe seda konfidentsiaalsuse (sh pangasaladuse) hoidmise kohustuse rikkumiseks:

4.1.1. Teenuste osutamise ja Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt käendajad, kaaslaenusaajad, garantiiandjad,tagatisvara omanikud, kindlustusandjad ja vahendajad, e-arvete väljastajad, krediidivahendajad ja krediidiagendid, väärtpaberite keskregister, pandipidajad, krediidasutused,notarid, tõlke-, side-, IT-ja postiteenuse osutajad);

4.1.2. andmekogude pidajatele (sh Creditinfo Eesti AS-le või mis tahes muule isikule, kes peab maksehäireregistrit), kellele HLÜ edastab infot õigusaktide või sõlmitud lepingu alusel vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamise eesmärgil, samuti selleks, et teha Kolmandatele isikutele võimalikuks Kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine;

4.1.3. teistele Eesti krediidi-ja finantseerimisasutustele,finantsteenuse vahendajatele nendepoolse järelepärimise alusel Kliendile tema poolt soovitud teenuse osutamiseks või Kliendi või temaga seotud isiku usaldusväärsuse ja riski hindamiseks;

4.1.4. HLÜ konsultantidele või muudele teenuse osutajatele (nt audiitorid, juristid), kui Kliendiandmed onneile vajalikud, et osutada HLÜ-le kvaliteetset teenust;

4.1.5. Nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;

4.1.6. Muudele Kolmandatele isikutele, kui Klient on rikkunud lepingut (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).

4.2. HLÜ on kohustatud avaldama ja edastama Kliendiandmeid õigusaktidest ja rahvusvahelistest ja vastastikuse õigusabi lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, notarile, pankrotihaldurile, Maksu-ja Tolliametile, rahapesu andmebüroole, Finantsinspektsioonile).

5. Klientide Isikuandmete edastamine väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda

5.1. HLÜ ei edasta Kliendi Isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda.

6. Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsuste tegemine füüsilisest isikust Klientide kohta

6.1. Profiilianalüüs on Isikuandmete automaatne Töötlemine, mida kasutatakse Kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks, näiteks selleks, et analüüsida või prognoosida isiku majanduslikku olukorda, isiklikke eelistusi, huvisid. HLÜ kasutab profiilianalüüsi näiteks turunduse eesmärgil, riskide hindamisel rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise nõuete täitmisel, tehingute kontrollimisel pettusega võitlemisel, maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel ning automatiseeritud otsuseid kasutatakse maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel ning teatud krediidiotsuste tegemisel (nt järelmaks, väikelaen). Selline andmetöötlus toimub vastavalt kas HLÜ õigustatud huvi alusel (nt otseturustus), juriidiliste kohustuste täitmiseks, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel või vajaduse korral Kliendi nõusoleku alusel.

6.2. Profiilianalüüsi ja automaatsete otsuste tegemine aitab HLÜ-l pakkuda Klientidele teenuseid efektiivsemalt ning vältida võimalikke vigu. Sellise Töötlemise tarbeks, sh segmentide võiprofiilide loomisel ei kogu HLÜ eraldi Kliendi kohta andmeid juurde ning kasutab andmeid, mis on Kliendi kohta olemas või milliseid andmeid peab HLÜ Kliendi kohtakoguma tulenevalt õigusaktides sätestatud nõuetest (nt maksehäired).

7. Kliendi Isikuandmete säilitamine

7.1. HLÜ ei Töötle Kliendi Isikuandmeid kauem kui see on vajalik selliste andmete Töötlemise eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmetesäilitamiskohustuse täitmiseks ning enda õiguste kaitseks Kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks või võimaliku vaidluse lahendamiseks.

7.2. HLÜ säilitab Kliendi Isikuandmeid üldjuhul kuni kliendisuhtest tulenevate võimalike nõuete aegumistähtaja lõppemiseni, kui õigusaktist ei tulene otsest kohustust säilitada Kliendi Isikuandmeid muu tähtaja jooksul.

8. Kliendi õigused seoses tema andmete Töötlemisega

8.1. Kliendil on õigus:

8.1.1. saada teavet, kas HLÜ Töötleb tema Isikuandmeid ning kui Töötleb, siis õigus saada koopia enda Isikuandmetest ja nõuda oma Isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Kliendil on võimalik enda Isikuandmetega tutvuda HLÜ kontoris. Kliendi õigust oma Isikuandmetega tutvuda võib olla piiratud õigusaktidega, teiste isikute õigustega oma privaatsusele ning HLÜ õigustega (nt ärisaladuse kaitse);

8.1.2. keelata oma kontaktandmete kasutamist pakkumiste saatmiseks. Selleks on Kliendile jäetud näiteks turustuskirja saamisel võimalus ennast vastavast nimekirjast eemaldada, samuti saab Klient juba enne pakkumiste saamist pöörduda vastava HLÜ poole, kelle Klient ta on;

8.1.3. võtta tagasi HLÜ-le enda Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmisel ei Töötle HLÜ enam Kliendi Isikuandmeid eesmärgil, mida tehti Kliendi nõusoleku alusel;

8.1.4. esitada vastuväiteid tema Isikuandmete Töötlemisele, sh profiilianalüüsi teostamisele HLÜ poolt, kui HLÜ Töötleb neid andmeid enda õigustatud huvi alusel. Sellisel juhul ei ole HLÜ-l õigust Kliendi Isikuandmeid enam edasi töödelda, välja arvatud juhul, kui HLÜ huvid kaaluvad üles Kliendi õiguste võimaliku riive (nt üldiste juriidiliste kohustuste täitmine);

8.1.5. nõuda enda Isikuandmete Töötlemise lõpetamist, kui Isikuandmete Töötlemine toimub õigusvastaselt, st HLÜ-l puudub õiguslik alus andmete Töötlemiseks;

8.1.6. nõuda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks kui HLÜ-l puudub õigus selliseid andmeid töödelda või töötleb andmeid Kliendi nõusoleku alusel ning Klient võtab oma nõusoleku tagasi. Kustutamist ei saa nõuda siis või sellises ulatuses, milleks HLÜ-l on õigus või kohustus Isikuandmeid töödelda (nt juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks, enda õigustatud huvi teostamiseks);

8.1.7. nõuda enda Isikuandmete Töötlemise piiramist, nt ajal, mil HLÜ hindab, kas Kliendil on õigus oma Isikuandmete kustutamisele;

8.1.8. saada oma Isikuandmed, mida ta on HLÜ-le esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas formaadis, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale;

8.2. Kliendil on võimalik oma õiguseid kasutada, pöördudes selleks HLÜ poole. HLÜ vastab esitatud nõudele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul nõude saamise päevast. Kui enne nõudele vastamist on vaja selgitada välja asjaolusid, paluda täpsustusi või teostada kontrolle, võib HLÜ vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt Klienti.

9. Kliendi õiguste kaitse

9.1. Kliendiandmete töötlemise eest vastutabEesti Arengu Hoiu-laenuühistu.

9.2. Kliendid võivad pöörduda HLÜ poole seoses päringutega ja nõusolekute tühistamisega ning füüsilisest isikust Kliendid võivad nõuda Isikuandmete Töötlemisel enda õiguste teostamist ning esitada kaebuseid seoses nende Isikuandmete Töötlemisega.

9.3. Andmed HLÜ kontakteerumiseksja määratud andmekaitsespetsialisti kontaktandmed: aadress Tornimäe tn 7-32, 10145 Tallinn, e-post kontakt@ere.ee, telefon +372 6618106

9.4. Kliendil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

10. Põhimõtete muutmine ja kohaldamine

10.1. HLÜ-l on õigus Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.

10.2. HLÜ teavitab Põhimõtete muutmisest Kliendiga kokku lepitud sidevahendi kaudu 1 (üks) kuu jooksul muudatuste jõustumisest arvates, välja arvatud juhul, kui Põhimõtteid muudetakse üksnes tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest.

10.3. Põhimõtteid kohaldatakse kõikide Klientide Kliendiandmete töötlemisel, samuti kliendisuhetele, mis on tekkinud enne Põhimõtete jõustumist.